top of page

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 16 KAPSAMINDA KAMU BİLGİLENDİRMESİ


İşletmenin İsmi:

Doğu Karasal Akaryakıt Depolama A.Ş.


İşletmenin Adresi:

Yukarı Nasırlar Mah. Elazığ Blvr. No: 481/1 Yenişehir - Diyarbakır

Telefon No:

0(412) 502 02 98


E-posta Adresi:

info@lokalenerji.com


2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bildirim Sistemi:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik’in Madde 7’de belirtilen bildirim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bildirim sistemi (BEKRA BİLDİRİM SİSTEMİ) kullanılarak beyan usulü ile doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılmıştır. Bildirim sisteminde işletmemizin üst seviyeli kuruluş olduğu belirtildiğinden, aynı yönetmeliğin Madde 11’i kapsamında işletmemiz için güvenlik raporu hazırlanmıştır. Ayrıca Madde 10 gereği “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi (BKÖP Belgesi)” hazırlamıştır.


3. İşletme Hakkında Genel Bilgiler:

Doğu Karasal Akaryakıt Depolama A.Ş. toplam 36.000 m² alanı olup 20.000 m² alanı akaryakıt üzerine kurulu bir tesistir. Tesisimize akaryakıt ikmalleri, demiryolu sarnıç vagonları ve kara tankerleri ile yapılabilmektedir.


Tesisimizin genel faaliyeti Petrol türevi Motorin ve Benzin ürünlerinin Demiryolu vasıtası ile tesisimize getirilerek pompa ve boru tesisatları ile tanklarımızda depolanmasıdır. Tanklarımızda depolanan bu ürünler ayrı pompa ve boru tesisatları ile karayolu tankerlerine doldurularak ilgili noktalara sevk edilmektedir. Bu aşamada, tüm kontroller eksiksiz bir şekilde yapılmaktadır. 


Depolanan tüm ürünlerde TS ve EN standartlarına veya bu standartlar yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlarda (alt ve üst değerlerine) uygunluk aranmaktadır.


4. İşletmede Bulunan Kimyasallar ve Yapılan Çalışmalar:

Tanklarda depolanan Motorin, Benzin ve Etanol; alevlenir, çok kolay alevlenir, tahriş edici, sağlığı etkileyen ve çevresel zararlılık kategorisine sahip kimyasallardır. Tehlikeli kimyasalların isimleri ve özellikleri yönetmelik Madde 6’da istenen şekilde Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartında belirtilmiştir.


Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, kuruluşta senaryo edilen her kimyasal için hazırlanan (motorin, benzin ve etanol) Tehlikeli Madde Müdahale Kartları, büyük kaza olması ihtimaline karşı acil servis hizmetlerine tavsiye niteliğinde olarak, il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı olunan belediye ve/veya itfaiye teşkilatına gönderilecek ve güncelliğini sağlayacaktır. Tehlikeli madde müdahale kartındaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin olduğu takip eden bir ay içinde kart güncel duruma göre yeniden düzenlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.


Tesisimizde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında; senaryo edilen tüm büyük kazalar için her türlü önleyici ve sınırlandırıcı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında, büyük kazaların kontrolüne ilişkin her türlü Tasarım (standartta uygunluk), Temel Proses Kontrol Sistemleri (emniyet valfleri ekipmanları vb.), Proses Alarmları (seviye alarmı vb.) Fiziksel Korumalar (tank havuzu, bariyer vb.), yangın söndürme ve gaz algılama sistemleri kullanılmıştır.


Fiziksel Korumalar:

Tesisimizde Acil yangın durumunda 8 adet 2.800 lt/dk su ve köpük atma kapasitesine sahip, su monitörü bulunmaktadır. Tesis genelinde 10 adet su yangın hidrantına bağlı sabit yangın hortumu ve dolabı mevcuttur. Ayrıca tesis genelinde çeşitli ebatlarda KKT dolu yangın tüpleri, dolu olarak bekletilmektedir.

5. Tesiste Bulunan Acil Durum Eylem Planı:

Tesisimiz büyük bir kaza olması durumunda kullanılmak üzere Acil Durum Planını hazırlamış ve belirli periyotlarda hazırlanan senaryolara göre itfaiye ve sağlık kuruluşları gözetiminde tatbikatlarını yapmaktadır.


Kuruluşta oluşturulan senaryo içeriğinde görev almaları öngörülen Acil Servis hizmetlerinden, itfaiye ve ambulans hizmetlerini veren kurumlar ile etkin iletişim kurularak; tatbikatlar ve yönetmelik kapsamında bilgilendirilmeler ile acil servis hizmeti veren kurumların tesisi tanıması sağlanmaktadır


5.1. Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkında bilgi;

Kuruluşta bulunan tehlikeli kimyasalların zararlılık özellikleri fiziksel, sağlık ve çevreseldir. Bu kimyasalların dahil olabileceği kazalarda yangın, patlama, toksik yayılım riski bulunmaktadır. Risk değerlendirme çalışmaları ile ilgili önlemlerin yeterliliği değerlendirilmiş olup gerektiğinde ek önlemlerde alınarak risk kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir. 

5.2. İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi;

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için “Güvenlik Yönetim Sistemi” kurulmuş olup, acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek de dahil olmak üzere organizasyon belirlenerek gerekli planlamalar yapılmıştır. 

Doğu Karasal A.Ş., sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:


•    Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uyum.
•    Sürekli eğitimlerle tüm personelin sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi.
•    Risk değerlendirmeleri yaparak tehlike ve kazalar için önlem alınması.
•    Yıllık SEÇ-G amaç ve hedeflerini ortaya koymak, sistemi sürekli gözden geçirmek, sürekli gelişme ve iyileştirme.
•    İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst seviyede tutarak, çevreye uyumlu teknolojilerin kullanılması.
•    Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesi,
•    Uygun kaynak kullanımı,
•    Çevre kirliliğini önleme yöntemlerinin kullanılması.

Doğu Karasal A.Ş., bu ilkeler doğrultusunda, çevreye zarar verilmemesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, sıfır kaza ve sıfır tehlikeyi hedeflemiştir.

6. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin bilinen isimleri ile bu  maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait açıklamalar:

İşletmemizde bulunan kazaya sebebiyet verebilecek kimyasal maddelerin ve bu maddelerin temel zararlılık özellikleri aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

LPGKB.png

6. Acil hizmet birimleriyle işbirliği yapıldığının belirtilmesi:

Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında meydana gelebilecek zararın en aza indirilmesi amacı ile acil hizmet birimleri ile işbirliği yapılmaktadır. 

 

Aşağıda iletişim bilgileri yer almaktadır:


ACİL DURUMLARDA İLETİŞİME GEÇİLECEK TELEFON NUMARALARI:

Diyarbakır Valiliği:
0(412) 280 20 00
   
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı:
0(412) 229 48 80
   
Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü:
0(412) 237 14 06
   
Diyarbakir İl Sağlık Müdürlüğü:
0(412) 228 69 94
   
Diyarbakir Halk Sağlığı Müdürlüğü:
0(412) 223 72 30
   
AFAD Afet ve Acil Acil Durum Müdürlüğü:
0(412) 326 11 26
   
Diyarbakır Devlet Hastanesi:
0(412) 228 54 30
   
Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesi:
0(412) 248 80 01
   
Ambulans: 112
Karayollari İl Müdürlüğü: 159
Ulusal Zehir Danişma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
Jandarma: 156
Polis Merkezi: 112
Karayolları Genel Müdürlüğü: 159
Elektrik: 180

Doğalgaz: 182

bottom of page